Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY


 §1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży (zwany dalej Regulaminem) określa warunki zawierania i wykonywania umów kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym za pośrednictwem Internetu.
 2. Sprzedaż internetowa jest prowadzona przez Tymoteusz Bendyk Sail & Science z siedzibą w Gdyni (81-524) przy ulicy Świętopełka 45, NIP 586-226-52-42, REGON 364580231 zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Zawierając umowę kupna-sprzedaży Kupujący oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 §2
Zawieranie umowy

 1. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi w momencie ostatecznego potwierdzenia transakcji zawartej za pośrednictwem sieci Internet w sposób właściwy dla danej witryny internetowej.
 2. Kupujący dokonuje płatności poprzez system PayPal; lub przelewem; lub za pobraniem; lub gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 3. Kupujący obowiązany jest wskazać sposób płatności i dostawy poprzez stosowną podstronę serwisu internetowego.
 4. Kupujący obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po potwierdzeniu dyspozycji zakupu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy.
 5. Kupujący jest obowiązany podać szczegóły swojego zamówienia, jeżeli takie występują lub dodatkowe wskazówki dla Sprzedającego.
 6. W przypadku braku płatności lub podania szczegółów zamówienia, jeżeli takie występują, w terminie 7 dni, dzień po upływie terminu zapłaty Sprzedający odstępuje od zawartej umowy kupna-sprzedaży bez prawa do wynagrodzenia dla Kupującego.

§3
Realizacja umowy

 1. Sprzedający realizując zamówienie wysyła Kupującemu wiadomość potwierdzającą: zamówienie oraz dowód zakupu.
 2. W przypadku żądania wystawienia faktury, Kupujący winien to wskazać Sprzedającemu w stosownym polu serwisu internetowego.
 3. Sprzedający oferuje dostawę produktów za pośrednictwem wybranych przez siebie firm pocztowych i kurierskich.
 4. Koszt dostawy pokrywa Kupujący, chyba że w ofercie sprzedaży wskazano inaczej.
 5. Za wyjątkiem produktów oznaczonych “Available on back-order” (dostępne przy zamówieniu zewnętrznym), Sprzedający zobowiązuje się wysłać towar do Kupującego najpóźniej przed upływem trzeciego dnia następującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego, bądź w systemie informatycznym z pominięciem sobót, niedziel, dnia 24. oraz 31. grudnia oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku produktów oznaczonych “Available on back-order”- Sprzedający zobowiązuje się wysłać produkt w ciągu trzech tygodni od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego, o ile obie strony nie uzgodnią inaczej.
 6. Sprzedający wysyła towar pod adres, w sposób i w terminie wskazanym przez Kupującego w stosownym polu serwisu internetowego lub w liście elektronicznym od Kupującego. Wiadomość przesłana za pośrednictwem stosownego pola serwisu internetowego do Sprzedającego ma pierwszeństwo przed innymi informacjami.
 7. Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o nieotrzymaniu przesyłki z towarem w terminie 14 dni od dnia zapłaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu towar uważa się za prawidłowo doręczony, zamówienie za zakończone
 8. Kupujący i Sprzedający mogą ustalić inne warunki dostawy. Informacje o sposobie dostawy zawarte w ofercie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Ceny towarów są podane w wartościach brutto i zawierają stawkę VAT właściwą dla danego towaru w Rzeczpospolitej Polskiej
 10. Umowa kupna-sprzedaży wygasa w momencie jej prawidłowego wykonania.

 §4
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (zwrot towaru)

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia.
 2. Zwrot towaru przez Kupującego winien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący nada przesyłkę z towarem w zakreślonym terminie lub przed jego upływem doręczy osobiście, bądź przez pełnomocnika Sprzedającemu.
 3. Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia od umowy winien: poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy lub dostarczyć osobiście, bądź przez pełnomocnika towar pod adres wskazany przez Sprzedającego lub przesłać towar pod adres wskazany przez Sprzedającego na swój wyłączny koszt.
 4. Towar objęty oświadczeniem o odstąpieniu od umowy winien być nieużytkowany. W miarę możliwości powinien znajdować się w opakowaniu wydanym przez Sprzedającego.
 5. W przypadku ujawnienia śladów użytkowania Sprzedający zwróci towar Kupującemu żądając od niego zapłaty wartości towaru wraz z odszkodowaniem lub w przypadku dostarczenia towaru osobiście przez Kupującego pod adres wskazany, Sprzedający obciąży Kupującego należnym mu odszkodowaniem w wysokości wartości towaru poprzez nieprzyjmowanie towaru objętego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 6. Kupujący odstępujący od umowy kupna-sprzedaży winien dołączyć do zwracanego towaru formularz zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dowód zakupu.
 7. Kupujący winien zawrzeć w formularzu co najmniej następujące dane: imię i nazwisko odstępującego od umowy, jego adres korespondencyjny, oznaczenie zwracanego towaru, sposób zwrotu pieniędzy, podpis.
 8. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy osobiście w miejscu wskazanym przez Sprzedającego. Wówczas przedłożenie formularza zwrotu nie jest konieczne. Kupujący jednak ma prawo sporządzić notatkę z dokonanego zwrotu zawierającą dane osobowe i adresowe Kupującego.
 9. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy za pośrednictwem Internetu, oraz poczty elektronicznej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składane tą drogą winno spełniać wymogi stawiane przed pisemnym formularzem zwrotu z wyłączeniem podpisu Kupującego. Uznaje się, że stroną oświadczenia jest osoba ujawniona w danych osobowych.
 10. Sprzedający zwróci Kupującemu całkowitą wartość zwracanego towaru wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli została pobrana przy zawieraniu umowy, w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji doręczenia przesyłki w chwili zawierania umowy w terminie 14 dni od dnia skutecznego otrzymania od Kupującego towaru.
 11. Zwrot wartości towaru następuje w takiej samej formie jak dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wskazał inną formę zwrotu w formularzu zwrotu.
 12. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Konsumentów.

§5
Rękojmia za wady (reklamacja)

 1. Sprzedający udziela Kupującemu rękojmi na sprzedawane produkty.
 2. W przypadku wykrycia wad zakupionego towaru należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. W przypadku przesłania Sprzedającemu stanowiska Kupującego (reklamacji) drogą pisemną, pismo winno spełniać wymagania stawiane pismom procesowym w postępowaniu cywilnym oraz zawierać ponad to co najmniej: zwięzły opis ujawnionych wad wraz ze wskazaniem czasu ich ujawnienia i formy, treść żądania Kupującego (naprawa, wymiana lub inne).
 4. Zaleca się posługiwanie formularzem reklamacji, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku przesłania stanowiska Kupującego (reklamacji) drogą elektroniczną w treści dokumentu winny znajdować się co najmniej: imię i nazwisko Kupującego, adres korespondencyjny, data, stanowisko Kupującego oraz treść żądania.
 6. Do reklamacji Kupującego winien być załączony dowód zakupu.
 7. Sprzedający rozpatruje roszczenia Kupujących w terminie 14 dni. Swoje stanowisko przekazuje w formie analogicznej do formy przekazania stanowiska Kupującego.

§6
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. realizacji umowy kupna-sprzedaży,
  2. wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
  3. badania rynku oraz działań marketingowych,
  4. w innych celach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 11. Sprzedający nie przetwarza danych wrażliwych.
 12. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o zamówieniu oraz dane o aktywności na stronie internetowej mogą być udostępniane: firmom kurierskim i spedycyjnym, organom celnym i skarbowym, podmiotom informatycznym obsługującym serwis internetowy, organizacjom rozliczeniowym i płatniczym (np. bankom, operatorom kart płatniczych).
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszcza się w Polityce Bezpieczeństwa Informacji

§7
Polityka cookies sklepu internetowego

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości sklepu internetowego do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,
  2. tworzenia statystyk,
  3. utrzymanie sesji Kupującego (po zalogowaniu),
  4. wykonywania procedur związanych z realizacją zamówień, płatności i wysyłki.
 4. W ramach sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego,
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze sklepu internetowego,
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Kupującego ustawień i personalizację interfejsu,
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Kupującym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Użytkownicy sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupujących wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem sklepu internetowego reklamodawców oraz partnerów.

§8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się m. in. przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 2. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana w Rzeczypospolitej Polskiej, na gruncie prawa polskiego, które jest jedynym właściwym we wszystkich sprawach związanych i wynikających z realizacji zawartej umowy.
 3. Sprzedający dąży do koncyliacyjnego rozwiązywania sporów konsumenckich. Ewentualne spory oddaję się pod rozwagę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku, w ramach alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR). Równocześnie informuje się, że wnioski o przeprowadzenie postępowania w ramach ADR można składać poprzez stronę internetową Komisji Europejskiej pod adresem: europa.eu/consumers/odr .
 4. Spory niemogące zostać rozwiązanie w ramach procedur ADR odnoszące się do umowy kupna-sprzedaży, umów z nią powiązanych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego, w przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcą, poddaję się jurysdykcji sądu właściwego dla miasta Gdyni.
 5. Adresem właściwym do doręczeń oraz osobistego zgłaszania i wykonywania praw wynikających z realizacji zawartej umowy jest: ul. Świętopełka 45, 81-524 Gdynia.
 6. Elektronicznym adresem do doręczeń Sprzedającego jest: sailandscience@gmail.com.
 7. Prawo zmieniania i interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Sprzedający.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

TERMS & CONDITIONS

§1
General

 1. The Terms & Condition hereby (Regulations hereinafter) details of contracts execution between the Seller and the Buyer via Internet.
 2. The Internet sale managed by Tymoteusz Bendyk Sail & Science located in Gdynia (81-524) st. Świętopełka 45, ID: PL5862265242, REGON 364580231, hereinafter the Seller.
 3. When concluding the Buy-Sell contract, the Buyer claims to have read the provisions of the Regulations hereby.

§2
Contract conclusion

 1. The contract between the Buyer and the Seller is concluded at the moment of the final transaction provisions confirmation performed via Internet website through which it is concluded.
 2. Payment is executed through PayPal; bank transfer; or cash in case on personal pick up.
 3. The Buyer is obliged to indicate the manner of payment and delivery through an appropriate subpage of the website.
 4. The Buyer is obliged to pay immediately upon the order consent, no later than 7 days from receiving the contract confirmation letter.
 5. The Buyer is obliged to provide all the necessary order information if applicable or additional prompts for the Seller in an appropriate dialogue window within the website.
 6. If payment or order details fail to be provided, within 7 days, on the day after the payment period the Seller may withdraw from the buy-sale agreement.

§3
Contract execution

 1. The Seller sends the confirmation message while executing the order: order, Sale Terms & Conditions, the return and complaint forms as well as the proof of purchase.
 2. In case of issuing an invoice, the Buyer should indicate that in the appropriate box in the web page.
 3. The Seller will execute the delivery of the goods via post or courier.
 4. The delivery cost is to be covered by the Buyer unless indicated otherwise.
 5. Except the goods signed as “Available on back-order”, Seller is obliged to ship the goods no later than on the third day upon the order payment is booked in the Seller’s account or in the system excluding Saturdays, Sundays, the 24 and 31 of December as well as public holidays. The goods signed as “Available on back-order” will be send no later than three weeks after the order payment is booked in Seller’s account, unless both parties agree other ways.
 6. The Seller will ship the goods according to the Buyer’s indications and to provided address within the website or in the email from the Buyer. The message send to the Seller through the website is prioritized.
 7. The Buyer is obliged to inform the Seller of the delivery failure within 14 days upon the payment receipt. If the deadline is not met, the goods are considered to have been properly delivered, the order is completed.
 8. The Buyer and the Seller may agree on additional delivery conditions. The delivery details in the offer have priority over the provisions of the Regulations hereby.
 9. The prices of goods are given in gross values and include the VAT rate applicable to a given commodity in the Republic of Poland.
 10. The buy-sell agreement is terminated upon its conclusion.

 §4
The distance contract withdrawal (goods return)

 1. The Buyer hereinafter Consumer may withdraw from the buy-sell contract concluded remotely within 14 days from the order receipt.
 2. The commodity return should occur within 14 days from the day of the buy-sell withdrawal declaration presented by the Buyer. The deadline is met if the Buyer will ship the commodity within that period or deliver it personally or by proxy to the Seller before the period termination.
 3. The Buyer exercising the right to a contract withdrawal must: inform the Seller of their intention to withdraw or deliver the goods personally or by proxy to the address indicated by the Seller at their own expense.
 4. The commodity covered in the withdrawal declaration should not bear any signs of use. If possible, it should be in the packaging issued by the Seller.
 5. In case of any sign of use is detected, the Seller will return the goods to the Buyer claiming the full goods value payment in addition to the compensation or in case of personal delivery to the indicated address, the Seller will claim the appropriate compensation equal to the goods value and refuse the goods receipt covered in the withdraw declaration agreement concluded remotely.
 6. The Buyer claiming their right of the buy-sell agreement withdrawal should attach the withdrawal form, attached as an appendix number 1 hereto with the proof of purchase.
 7. The Buyer should provide the following data: name and surname, address, the withdrawn goods symbol, refund manner, signature.
 8. The Buyer is entitled to withdraw from the contract personally and in the place indicated by the Seller. If so, the withdrawal form is not applicable. The Buyer, however, may compose a withdrawal note including the personal data and address of the Buyer.
 9. The Seller will refund the total value of the goods and the shipment, if they were claimed at the contract conclusion, equal to the lowest shipment charge within 14 days from the effective goods reclaim from the Buyer.
 10. The goods reclamation occurs in the same manner as it was paid for, unless the Seller indicates alternative withdrawal form.
 11. The provisions herein are applicable to the Consumers only.

§5
The faults warranty (complaint)

 1. The Seller grants the goods warranty to the Buyer.
 2. In case of any faults revealed in the purchased goods, contact the Seller immediately.
 3. In case the Seller receives any claims from the Buyer (complaint) in written form, the document should meet the requirements of procedural documents in civil proceedings and contain at least: a brief description of the disclosed faults with an indication of the time of their disclosure and form, the Buyer’s claims (repair, replacement or other).
 4. It is advisable to use the complaint form attached as an appendix 2 of the Regulations hereby.
 5. In case the Seller receives any claims from the Buyer (complaint) via email, such letter should include at least: name and surname of the Buyer, the address, date, the Buyer’s claims and requests.
 6. The purchase proof is to be attached to the Buyer’s complaint at any time.
 7. The Seller will handle the Buyer’s complaints within 14 days. The Seller answers to the claims presented by the Buyer in an analogous form.

§6
Personal data

 1. The Seller is the personal data Controller.
 2. The Controller processes the personal data according to present law, concluded contracts as well as granted consent.
 3. The Data is being processed to:
  1. execute the buy-sell agreement,
  2. execute rights and obligations implied in the Regulations hereby,
  3. research the market and perform marketing activities,
  4. other purposes complying within the present law,
 4. The personal data is to be stored for the time required to fulfill the commercial targets, upon which it will be stored for the time required by the law.
 5. Due to the processed data the following rights are applicable:
  1. the personal data access, including to obtain the copy of the data,
  2. to correct the personal data,
  3. to remove the personal data (so-called right to be forgotten),
  4. to limit the personal data processing,
  5. a right to data portability,
  6. to subject the personal data processing.
 6. In case of personal data processing under an individual consent to process that data, they have right to withdraw from it at any moment.
 7. In case of unlawful personal data processing, one may raise proceedings to the supervisory authority competent in matters of personal data protection.
 8. In the situation where the processing of personal data is based on the consent of the data subject, providing personal data to the Controller is voluntary.
 9. The personal data is obligatory when processing of that data is the base according to the law or according to the contract conclusion.
 10. The data may be processed automatically and will not be profiled.
 11. The Seller will not process the sensitive data.
 12. Name and surname, address, telephone number, email address, order content as well as website activity may be made available to: courier and freight companies, customs and tax authorities, billing and payment organizations (e.g. banks, debit cards companies)
 13. The detailed processing information is to be accessed in Information Security Policy.

§7
The Internet store cookies policy

 1. The website does not collect any data automatically but the data included in cookies files.
 2. The Seller is the subject locating and re-accessing the cookies files on the end-user device.
 3. The cookies files are in order to:
  1. set up the Internet store website content to a Buyer’s preferences as well as optimize the Internet store visit,
  2. create statistics,
  3. keep the Buyer logged,
  4. perform the order execution, payment and shipping.
 4. There are two types of cookies files utilized: session cookies and persistent cookies. The session cookies are contemporary files, which are stored on the end-user Buyer’s device until logged, website leave or terminating the browser. The persistent cookies are stored at the end-user device for a period prompted in the cookies files parameters or until removed.
 5. Within the Website the following kinds of cookie files are utilized:
  1. strictly necessary cookiesallow to access and perform actions within the Internet store,
  2. performance cookiesallow to collect the Internet store visit data,
  3. functionality cookiesallow to remember the chosen settings and interface personalization,
  4. advertising cookiesallow to provide marketing content to the Buyer tailored to their interests.
 6. In variety of cases the browsing software allows to store the cookies files by default at the end-user Buyer’s device. The Internet store users may adjust the way the cookies files work at any time.
 7. The cookies files stored on the end-user Buyers’ devices may be also used by the third party marketing and commercial companies as well as business partners cooperating with the Internet store controller.

§8
Final provisions

 1. All issues that are not provided in the Regulations hereby will be settled by the following provisions of the Civil Code (Journal of Laws from 2017, pos. 459, with later amended), the Act 23 April 2014 detailing the consumer rights (Journal of Laws from 2017, pos. 683), the European Parliament and of the Council provisions (EU) nr 593/2008 dated 17 June 2008 concerning the contractual obligations (Rome I) (EU Journal of Laws from 2008 nr 177, p. 6 with later amendments).
 2. The buy-sell contract is concluded on the territory of the Republic of Poland, according to the Polish law, which is the only appropriate one in all matters related to and resulting from the implementation of the concluded contract.
 3. The Seller seeks conciliatory resolution of consumer disputes. Additional disputes shall be dealt by the Voivodeship Trade Inspectorate in Gdańsk by Alternative Dispute Resolution procedure (ADR).
 4. Requests for ADR proceedings may be submitted via the European Commission website at: europa.eu/consumers/odr.
 5. Disputes that cannot be resolved under ADR procedures related to the buy-sell agreement, related agreements and possible claims for tort, in the case of contracts with an entrepreneur, will be submitted to the jurisdiction of the appropriate court for the city of Gdynia.
 6. The address applicable to the delivery and personal reporting and exercise of rights resulting from the execution of the concluded contract st. Świętopełka 45, 81-524 Gdynia.
 7. The electronic delivery address is: sailandscience@gmail.com.
 8. Only the Seller has the right to change and interpret these regulations.

Załącznik 1: Formularz Zwrotu / Reklamacji

Appendix 1: Return / Warranty Form